Privacy Statement

Stichting Zeilschool het Vossenhol, gevestigd aan Hellegatspolder 3, 2361 NA te Warmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@vossenhol.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Zeilschool het Vossenhol verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vossenhol.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Zeilschool het Vossenhol verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stichting Zeilschool het Vossenhol analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting Zeilschool het Vossenhol volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Specifiekere wijze van opslag en gebruik persoonsgegevens:

Deelnemers

De administratie van ’t Vossenhol beheert de gegevens die bij de inschrijving van de deelnemer aan een kamp door de ouders cq. de deelnemer zelf worden verstrekt. Bij de inschrijving verleent de ouder cq. de deelnemer hiervoor toestemming. Dit betreft: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers deelnemer en bij minderjarige ouders, geboortedatum, geslacht , behaalde zeildiploma’s en vorderingenstaat, “eerder op Vossenhol geweest” en facultatief door de deelnemer cq de ouder in te vullen “opmerkingen”.

De gegevens zijn toegankelijk voor: de administratie, de webbeheerder, het bestuur van de stichting en de marketingcie. van ‘t Vossenhol. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het kamp waar de deelnemer aan deelneemt. Door de administratie wordt daartoe een uitdraai van de gegevens verstrekt aan het management van die week / weekend. De adresgegevens worden tevens gebruikt om deelnemers en ouders op de hoogte te stellen van activiteiten van ’t Vossenhol. Indien een deelnemer de maximumleeftijd voor deelname aan een kamp of opleidingsweek voor staf heeft bereikt, worden zijn gegevens uit dit bestand verwijderd. De gegevens worden ook verwijderd als degene die het betreft, of in het geval van een minderjarige diens ouder(s), daartoe een verzoek doet.

Aspirant-staf

Het uitvoerend comité (UC) van ’t Vossenhol beheert de persoonsgegevens van aspirant staf (instructeurs, mamsen en papsen). Dit betreft: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers ouders en aspirant, geboortedatum, geslacht , behaalde zeildiploma’s en vorderingenstaat, “eerder op Vossenhol geweest” en facultatief in te vullen “opmerkingen”. De gegevens zijn toegankelijk voor: het UC van ‘t Vossenhol.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de werving, selectie en opleiding van staf en om de aspirant-staf op de hoogte te stellen van activiteiten van ’t Vossenhol. Indien een deelnemer de maximumleeftijd voor deelname aan een opleidingsweek voor staf heeft bereikt, worden zijn gegevens uit dit bestand verwijderd. Hetzelfde gebeurt indien hij/zij (en/of bij minderjarigen: de ouder(s)) daartoe een verzoek doet.

Foto’s

Foto’s waar deelnemers herkenbaar op staan worden uitsluitend geplaatst op de website en/of afgedrukt in de folder, indien voor dergelijk gebruik toestemming is verkregen van de betrokkene, cq. in het geval van een minderjarige van diens ouder(s).

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Zeilschool het Vossenhol neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zeilschool het Vossenhol) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Zeilschool het Vossenhol bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zeilschool het Vossenhol verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Zeilschool het Vossenhol blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Zeilschool het Vossenhol gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wil je uitgebreide informatie, lees dan ons Cookie Beleid. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Zeilschool het Vossenhol gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Ingesloten inhoud van andere websites

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedragen zich exact hetzelfde alsof je deze andere heeft website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Zeilschool het Vossenhol en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vossenhol.nl.

Mits dit geen data bevat die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Zeilschool het Vossenhol wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Zeilschool het Vossenhol neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vossenhol.nl.